เนเจอร์สตัฟ เป็นบริษัทผู้แปรรูป นำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตรครบวงจรจากแหล่งผลิตโดยตรง เรามุ่งที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เป็นมิตร

0
About-Us-ENG
NatureStuff co., ltd.
     
 NatureStuff co., ltd. is located in Pathongthani province Thailand.The company was established in 2012, developing from individual operator that has been in agricultural product wholesale business for over 20 years at Simonmong market.Our major business activities are trading and processing agricultural products.Those products include fresh garlic,onion,carrot,dry chilly, and various other agricultural products from local and overseas countries.Our exported products are primarily produced in Thailand include fresh coconut, coconut fiber and natural rubber/latex products.
  NatureStuff co., ltd. is located in Pathongthani province Thailand. The company was established in 2012, developing from individual operator that has been in agricultural product wholesale business for over 20 years 


PRODUCTS
Garlic,onion, carrot, dry chilly,shallots,
fresh coconut, coconut fiber and natural rubber/latex products

SERVICES
Import products into China
Sourcing of products in China
Export Chinese products worldwide


 
NatureStuff is an agriculture product processing and service company, which we are directly associated with product resources and logistic. We aimed at offering high quality products and efficient services with reasonable prices to our customers. To become one specialized, social responsible, brand recognized and moderated profitable companies are our goal.